Wydawca treści Wydawca treści

Zielona Kuźnia

Obiekt wybudowano w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Beneficjentem programu jest Nadleśnictwo a partnerami: Urząd Miejski w Nowogardzie, Peenetal – schule Gutzkow, Liga Ochrony Przyrody, Związek Drużyn w Nowogardzie oraz Polski Czerwony Krzyż.

Zielona Kuźnia położona jest w samym sercu lasu, w środku Puszczy Goleniowskiej, pośród wspaniałych starodrzewi buka i dęba z urokliwą rzeką Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśnymi jeziorkami. Izba jednorazowo mieści ok. 80 osób, wyposażona jest w drewniane stoły, ławki, sprzęt multimedialny, duży grill wykorzystywany do przyrządzenia posiłku i zaplecze sanitarne. Obiekt cały czas doposażany jest w urządzenia oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć tj. tablice informacyjne, gabloty prezentujące elementy przyrody.

OFERTA, SPECYFIKA DZIAŁANIA, CELE:

Projekt kierowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz szeroko rozumianej społeczności lokalnej polskiej i zagranicznej i ma na celu:

- budowę świadomości ekologicznej wśród młodzieży,

- nauczanie młodzieży podstawowych zasad i wartości leżących u podstaw społeczności lokalnej to jest: poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności oraz odpowiedzialności za stan przyrody

- przyczynianie się do promowania rozwiązań służących ochronie przyrody i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów środowiska naturalnego

Podstawą zaplecza merytorycznego jest bogactwo przyrody które stanowi bezcenny argument by właśnie w tym miejscu realizować edukację przyrodniczą, ekologiczną i zdrowotną.

W pobliżu obiektu znajdują się drzewostany z charakterystyczną dla nich florą i fauną. Po zapoznaniu się z nimi odwiedzający wzbogacają swoją wiedzę o tematykę z zakresu pracy leśnika, jak również znajdujące się nieopodal obiektu, zarastające jeziorka ustanowione jako użytek ekologiczny, gdzie zobaczymy rośliny i zwierzęta takie jak Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), Pięciornik błotny (Comarum palustre), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) itp.

Zajęcia w Zielonej Kuźni prowadzone są poprzez różne współpracujące z nadleśnictwem bądź partnerami organizacje i jednostki.

W ramach zadań objętych programem edukacji, nadleśnictwo organizuje liczne konkursy o tematyce leśnej. Ponadto wśród innych form edukacji odbywających się na terenie Kuźni przeważają pogadanki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania lasu oraz turystyki. Odwiedzający obiekt preferują zajęcia oparte na aktywnych metodach nauczania. Dużym powodzeniem cieszą się tez warsztaty ekologiczne oraz rajdy rowerowe realizowane przez urzędy i inne podmioty współpracujące promujące zdrowe życie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Rezerwacja, prowadzenie zajęć i sprawozdawczość:

Rezerwacja obiektu odbywa się w formie pisemnej, tematyka i charakter zajęć powinna zostać uzgodniona z pracownikiem Nadleśnictwa. Rezerwacja odbywa sie conajmniej na 5 dni przed planowaną datą spotkania.

Dane kontaktowe:

Nadleśnictwo Nowogard, ul. Radosława 11, 72 – 200 Nowogard

tel./fax. 091 39 20 640 / 091 39 20 982 , e-mail: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania