Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

,,Wrzosiec" o pow. 14,28 ha, zlokalizowany w leśnictwie Redostowo, rodzaj rezerwatu: torfowiskowy

Cel utworzenia: zachowanie torfowiska wrzosowiskowego typu atlantyckiego nad zarastającym jeziorkiem z bardzo rzadkimi zespołami roślin i bogatą florą, w tym rzadkimi gatunkami chronionymi : wrzoścem bagiennym Erica tetralix, rosiczką pośredniąj Drosera intermedia i rzadkimi roślinami: pływaczem drobnym i średnim.

,,Krzywicki Mszar" o pow. 5,95 ha, zlokalizowany w leśnictwie Redostowo, rodzaj rezerwatu: florystyczny

Cel ochrony: zachowanie typowego mszaru wysokotorfowiskowego z zespołem kępkowo-dolinkowym Sphagnetum magellanicum, różnymi fitocenozami tj. mszar wełniankowy Eriophoro vaginati-Sphagnetum, mszar sosnowy z karłowatymi sosnami (fo. turfosa), zespół turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae, zarośla bagna zwyczajnego i charakterystyczną florą torfowców i roślin naczyniowych - rosiczką okrągłolistną Drosera rotundifolia, modrzewnicą zwyczajną Andromeda polifolia, bagnem zwyczajnym Ledum palustre.

,,Przełom Rzeki Wołczenicy" o pow. 24,18 ha, zlokalizowany w leśnictwie Trzechel, rodzaj rezerwatu: krajobrazowy

Cel utworzenia: zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki Wołczenicy wraz ze zróznicowaną florą i szatą roślinną porastającymi jego strome i skaliste brzegi.