Wydawca treści Wydawca treści

lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Nowogard znajduje się niemal 20 tys. hektarów lasów. Teren Nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny

Rzeźba terenu jest wynikiem procesów zachodzących w okresie plejstoceńskim, głównie w jego końcowej fazie wytapiania lądolodu zlodowacenia północnopolskiego (fazy pomorskiej) oraz holoceńskich procesów akumulacji rzecznej eolicznej i organicznej. Rzeźba terenu Nadleśnictwa jest bardzo urozmaicona. Dominuje teren nizinny falisty, gdzie różnice w wysokości względnej wynoszą 12-15 m. Teren położony na wysokości od 20 m n.p.m. to okolice Świętoszewa, natomiast do 121,6  m n. p. m. to okolice miasta Dobra z nachyleniem stoków do 30o.

Stosunki wodne
Cały obszar Nadleśnictwa leży w dorzeczach:
- Zalewu Szczecińskiego i rzeki Świny i Odry,
- rzeki Dziwny,
- rzeki Regi.

Oprócz licznych dopływów rzek, ważną rolę w gospodarce wodnej tereny Nadleśnictwa odgrywają jeziora, kanały rowy, bagna i wiele bezimiennych zbiorników wodnych leżących w granicach lasów lub bezpośrednio do nich przylegających, również zbiorniki wodne stanowiące stawy rybne innych własności. Do rzeki Dziwna wpływa Wołczenica z dopływani Dobrzyca i Trzechelska Struga, w zlewni znajduje się jezioro Nowogardzkie. Do rzeki Rega wpływa Sąpólna z dopływem rzeki Dobra, w tym dorzeczu płynie także Łosośnica i Gardomianka. Do Zalewu Szczecińskiego wpływa Gowenica z dopływem Stepnicy, do której wpływają Pilesza i Leśnica. Jeziorami w tej zlewni są jezioro: Lechickie, Kościuszki, Długie, Budzieszowice. W dorzeczu rzeki Odra płynie Sokola, Kania i Wiśniówka. Ta tak skomplikowana sieć wodna ma spływy w różne strony, choć spotykane są tereny bezodpływowe na podłożu gliniastym i ilastym.

Geologia Zewnętrzną powłokę geologiczną ukształtowało zlodowacenie Bałtyckie, faza pomorska. Większość utworów geologicznych pochodzi z Czwartorzędu (Neogen). Są to głównie ukształtowane w Plejstocenie piaski zwałowe i gliny zwałowe oraz pochodzące z Holocenu piaski rzeczne, torfy i mursze.

Średnia temperatura roczna +7,7 o C
Długość okresu wegetacyjnego 216-220 dni
Roczny opad 709 mm
Długość zimy 26 dni
Średnia liczba dni z pokrywą śniegu 26 dni

Klimat Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Nowogard jest pod wpływem klimatu polarno - morskiego, co wpływa na łagodne temperatury, wilgotne powietrze oraz stosunkowo duże roczne sumy opadów. Okres zimowy jest często bezśnieżny, z opadami deszczu, a lato jest późne i chłodne. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby dni z pokrywą śnieżną oraz anomalie pogodowe, powodujące wzrost liczby wiatrów huraganowych wyrządzających znaczne szkody w drzewostanach i przymrozki późne powodujące szkody w uprawach.